Lightrefund Nyilvános Ajánlattételi Megállapodás

Nyilvános Ajánlattételi Megállapodás

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A jelen dokumentum szövege az Egyesült Királyság jogszabályai alapján eljáró LIGHTREFUND INTERNATIONAL LLC (a továbbiakban: "Társaság") Nyilvános Ajánlattételi Megállapodása, amely az információs és tanácsadói szolgáltatások nyújtására vonatkozó jelentős követelményeket tartalmaz.

1.2. A Nyilvános Ajánlattételi Megállapodás egy hivatalos dokumentum, amelyet a társaság honlapján tettek közzé: .

1.3. Amikor fizet a cég szolgáltatásaiért, az Ügyfél - természetes vagy jogi személy cselekedeteivel megerősíti a jelen megállapodás alább meghatározott rendelkezéseinek elfogadását és elfogadását a Megállapodás szövege alatt, és Ügyféllé válik, és a Társaság és az Ügyfél együttesen az Ajánlati Megállapodás felei által.

1.4. A Nyilvános Ajánlattételről szóló Megállapodáshoz nem szükséges az Ügyfél aláírása vagy pecsétje, ugyanakkor az aláírt és lepecsételt dokumentum joghatással bír.

1.5. A fentiekre tekintettel az Ügyfélnek gondosan tanulmányoznia kell a jelen dokumentum szövegét. Abban az esetben, ha az ügyfél nem ért egyet bármelyik feltétellel, visszautasíthatja ezt az Ajánlati megállapodást, fizethet és használhatja a Társaság szolgáltatásait.

2. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

2.1. A jelen Szerződés feltételei szerint a Társaság köteles a Társaság által kiállított számlában meghatározott Szolgáltatásokat nyújtani, az Ügyfél pedig köteles ezeket a Szolgáltatásokat a számlában meghatározott összegnek megfelelően megfizetni.

3. A MEGÁLLAPODÁS ELFOGADÁSA ÉS HATÁLYBALÉPÉSE

3.1. Az Ügyfél az Ajánlatot a Társaság azon Szolgáltatásainak előre történő kifizetésével fogadja el, amelyekre vonatkozóan az Ajánlati Megállapodás megkötésre kerül. A jelen Megállapodás Ügyfél általi elfogadása azt jelenti, hogy teljes mértékben elfogadja a jelen Megállapodás valamennyi rendelkezését.

3.2. Az Ajánlat elfogadásának végrehajtása a Cl. 3.1. pontjában meghatározott módon, a Vevő szavatolja, hogy a Szerződés valamennyi feltételét megismerte, elfogadja, teljes körűen és feltétel nélkül elfogadja a Szerződés valamennyi feltételét abban a formában, ahogyan azok szerepelnek.

4. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. A Társaság vállalja, hogy:

– Megszervezi és biztosítja a Szolgáltatások megfelelő nyújtását a Megállapodás megkötése előtt.

– A személyes adatokat és az Ügyfélre vonatkozó egyéb bizalmas információkat kizárólag a Szolgáltatások nyújtásához használja fel, nem adja át és nem mutatja meg harmadik félnek a Vállalat dokumentációját és az Ügyfélre vonatkozó információkat.

– Szóbeli és írásbeli konzultációkat ad az ügyfél további kérdéseivel kapcsolatban.

A konzultáció előkészítésének terjedelmét és időzítését, valamint a konzultáció formáját a Társaság eseti alapon, önállóan határozza meg.

4.2. A Társaságnak jogában áll:

- Egyoldalúan meghatározni a nyújtott szolgáltatások értékét és megváltoztatni a jelen megállapodás feltételeit.

- Önállóan határozza meg a Szolgáltatások nyújtásának formáját és módját, figyelembe véve a jogszabályi követelményeket, a műszaki lehetőségeket és a Megállapodás konkrét feltételeit, figyelembe véve az Ügyfél kívánságait.

- Bármely természetes és jogi személy szolgáltatásait igénybe veheti a megállapodás szerinti kötelezettségek minőségi és időben történő teljesítése céljából. saját belátása szerint meghatározhatja a nyújtott szolgáltatásokban részt vevő szakemberek összetételét, valamint saját belátása szerint megoszthatja közöttük a munkát.

- A nyújtott szolgáltatásokért való fizetés megkövetelése

- A szolgáltatásnyújtás megtagadása az Ügyféltől a szolgáltatásokért a megállapodásban meghatározott határidőn belül történő fizetés elmaradása (hiányos fizetés) esetén, ha a szolgáltatás iránti kérelmet nem nyújtják be időben.

- Az Ügyféltől minden olyan információt átvenni, amely a Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges. Az Ügyfél által nyújtott információk megadásának elmulasztása vagy hiányos/hibás megadása esetén a Társaságnak joga van felfüggeszteni a Megállapodás szerinti valamennyi kötelezettség teljesítését a kért információk megadása előtt.

4.3. Az Ügyfél köteles:

- Időben és teljes mértékben kifizetni a Társaságnak a nyújtott szolgáltatások költségeit a jelen Megállapodásban meghatározott módon, határidőn belül és összegben.

- A Társaság rendelkezésére bocsátja az e megállapodás szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges valamennyi dokumentumot, információt és adatot.

- Nem hozhat nyilvánosságra bizalmas információkat és egyéb adatokat, amelyeket a Vállalat a jelen megállapodás végrehajtásával kapcsolatban bocsátott rendelkezésre.

4.4. Az Ügyfélnek jogában áll:

- A Társaságtól tájékoztatást követelni a Megállapodás szerinti Szolgáltatások megszervezéséről és megfelelő nyújtásáról.

- a Társaság által nyújtott szolgáltatások megfelelő és időben történő nyújtásának megkövetelése.

5. A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS FELTÉTELEI

5.1. A szolgáltatásnyújtás feltételeiről az ügyféllel egyedileg tárgyalnak.

 A határidők számítása attól a pillanattól kezdődik, amikor a Társaság megkapja az Ügyféltől az összes szükséges információt.

6. A SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

6.1. A Megállapodás szerinti Szolgáltatások költségét a Társaság a https://www.lightrefund.com/ oldalon közzétett Díjaknak megfelelően határozza meg, a külön szolgáltatásokról a Társaság alkalmazottaival tárgyalnak. A

6.2. Minden árfolyam euróban és kriptóban (USDT) szerepel.

6.3. A jelen Megállapodás szerinti Szolgáltatások kifizetése 100%-os előleg alapján és a jelen Megállapodásban előírt módon történik.

6.4. Az ügyfél kizárólag az általa teljesített kifizetések helyességéért felel. A fizetés időpontja a pénzösszegnek a Társaság folyószámlájára történő beérkezése.

6.5. A Társaság fenntartja a jogot, hogy a díjszabást saját belátása szerint módosítsa.

6.6. A tarifák a standard szolgáltatásokra vonatkoznak. Abban az esetben, ha a szolgáltatások nyújtása további szolgáltatásokat igényel, a költségek ennek megfelelően megemelkedhetnek.

6.7. A cégek bejegyzésével és fenntartásával kapcsolatos szolgáltatások nyújtásáért fizetendő díjat előre, majd évente kell megfizetni.

6.8. A Társaság által nyújtott Szolgáltatások díja nem visszatérítendő, és nem tartalmazza a bankok és más, a szolgáltatásnyújtásban részt vevő szervezetek díjait.

6.9. Abban az esetben, ha az Ügyfél olyan hiányos, megbízhatatlan vagy ellentmondásos információkat szolgáltat, amelyek befolyásolták a Szolgáltatás nyújtásának eredményét az Ügyfél számára, a Társaság fenntartja a jogot, hogy ne térítse vissza az Ügyfélnek a szolgáltatásért fizetett összeget.

6.10. A Társaság a Megállapodás szerinti kötelezettségeinek teljesítése keretében a megrendelt vállalkozás számára alapdokumentumcsomagot biztosít, amelyet előzetesen egyeztet az Ügyféllel. Amennyiben a harmadik fél olyan dokumentumokat kér, amelyek nem szerepelnek a meghatározott alapcsomagban, az Ügyfél viseli az ilyen dokumentumok elkészítésének és kézbesítésének költségeit.

7. A FELEK FELELŐSSÉGE

7.1. A felek felelősek a megállapodás szerinti kötelezettségeik nem vagy nem megfelelő teljesítéséért az Egyesült Királyság alkalmazandó jogával összhangban.

7.2. A Társaság felelős a nyújtott szolgáltatások időszerűségéért, ha a Klint teljesíti a megállapított felhasználási feltételeket, amelyek a https://www.lightrefund.com/agreement oldalon érhetők el. .

7.3. A Társaság nem vállal felelősséget azért, ha az Ügyfél nem kapja meg a Szolgáltatásokat, és a befizetett összeg nem téríthető vissza, valamint az alábbi esetekben egyéb szolgáltatások nem kerülnek átutalásra:

- Az Ügyfél által a szolgáltatás nyújtásakor megadott e-mail cím nem elérhető.

- Az ügyfél technikai vagy egyéb felmerült problémák miatt nem tudja igénybe venni a fizetett szolgáltatásokat.

8. A VITÁK ÉS KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE

8.1. Ez a nyilvános ajánlattételi megállapodás a szolgáltatásnyújtásról szóló törvény erejével bír. Az elfogadás a vonatkozó jogi aktus aláírása nélkül történik. A szolgáltatások akkor tekinthetők megfelelően és teljes körűen teljesítettnek, ha a szolgáltatás nyújtásától számított két napon belül a Megrendelő nem nyújt be reklamációt.

8.2. Az Ügyfélnek a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos igényeit a Társaság a vitás helyzet bekövetkezésétől számított 2 munkanapon belül e-mailben fogadja el elbírálásra.

8.3. A Társaság és az Ügyfél, figyelembe véve a nyújtott szolgáltatás sajátosságait, vállalják, hogy a szolgáltatásnyújtással kapcsolatos viták és nézeteltérések esetén megpróbálják a vitát békés úton rendezni, vagy a vita bíróság előtti rendezését alkalmazzák.

8.4. Az e megállapodás értelmezéséből és alkalmazásából eredő, és a megállapodás által nem rendezett kérdésekre az Egyesült Királyság hatályos jogszabályai az irányadók. A Felek minden ésszerű erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy tárgyalásos úton rendezzenek minden olyan vitát, amely a jelen megállapodással, annak megszegésével, felbontásával vagy érvényességével kapcsolatban merül fel.

9. VIS MAIOR

9.1. A felek mentesülnek a megállapodásban foglalt kötelezettségek teljes vagy részleges nem teljesítéséért való felelősség alól, ha a kötelezettségek teljesítésének elmulasztása vis maior, azaz árvíz, tűzvész, sztrájk, földrengés, háború, hatósági intézkedések vagy más, a felek ellenőrzési körén kívül eső körülmények miatt következett be.

9.2. Az a fél, aki nem tudja teljesíteni a megállapodás szerinti kötelezettségeit, köteles időben, de legkésőbb a vis maior körülmény bekövetkezésétől számított 10 naptári napon belül írásban tájékoztatni a másik felet az illetékes hatóságok által kiállított igazoló dokumentumokról.

9.3. A Felek elismerik, hogy a Felek fizetőképtelensége nem minősül vis maior körülménynek.

10. A MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSE, MÓDOSÍTÁSA, FELMONDÁSA

10.1. A jelen Megállapodás megkötésének időpontja a fizetésnek a Társaság folyószámlájára történő átutalásának időpontja.

10.2. Az Ügyfél az Ajánlati szerződést önkéntesen, az Ügyféllel együtt köti meg:

- teljes mértékben megismerte az ajánlat feltételeit;

- teljes mértékben megértette az Ajánlat tárgyát és az Ajánlati Megállapodás feltételeit;

- teljes mértékben tisztában van az Ajánlati Megállapodás megkötésével és végrehajtásával kapcsolatos cselekedeteinek jelentésével és következményeivel.

10.3. Az Ügyfél rendelkezik az Ajánlati Szerződés megkötéséhez és végrehajtásához szükséges minden joggal és hatáskörrel.

10.4. Az Ügyfélnek bármikor joga van egyoldalúan elállni a Társaság szolgáltatásaitól. Abban az esetben, ha az Ügyfél egyoldalúan visszalép a Társaság szolgáltatásaitól, a befizetett összeg nem téríthető vissza.

10.5. Az e megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a felek az Egyesült Királyság jogszabályai szerint járnak el.

TÖLTSE KI AZ ÜRES HELYET
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Zurich

The Circle, Flughafen CH, 8058 Zürich, Switzerland

Budapest

Rákóczi út 1-3, 1088 Hungary

London

70 St Mary Axe, London EC3A 8BE, UK

New York

East 46th Street, New York City, USA

Vilnius

Jono Basanavičiaus g. 26, 03224 Vilnius, Lituania

Tallinn

Tartu mnt 2, 10145 Tallinn, Estonia

Edinburgh

23 Melville St, Edinburgh EH3 7PE, Scotland

Nicosia

Karyatis Centre, Stavrou 56-Office 101, Strovolos 2035, Cyprus

Riga

Mūkusalas iela 42A, Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvia

Hong Kong

Suite 811, Tsim Sha Tsui Centre, East Wing, 66 Mody Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon

Singapore

50 Chin Swee Road #09-04 Thong Chai Building, Singapore

Sydney

Australia Square, Level 33/264 George St, Sydney NSW 2000, Australia

Porto

Rua de Santos Pousada 290, 4300-189 Portugal

Tbilisi

Marshal Gelovani Str. 62, Tbilisi 0165, Georgia